przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
w formie instruktażu w ustalonym terminie i miejscu. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez specjalistę ds. BHP wyznaczonego przez Zleceniobiorcę,

przeprowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu BHP (szkolenie ogólne oraz instruktaż stanowiskowy) dla osób nowo zatrudnionych u Zleceniodawcy,

szkolenia, o których mowa w ppkt. a-c kończą się wystawieniem imiennych zaświadczeń
o odbyciu szkolenia,

doradztwo w dziedzinie obowiązujących przepisów i zasad bhp,

opracowanie Ocen Ryzyka Zawodowego oraz Instrukcji BHP, 

doradztwo nad kompleksowym wyposażeniem obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy oraz oznakowaniem dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

doradztwo podczas wystąpienia wypadku przy pracy oraz uzupełnienie dokumentacji z tym związanej, 

opracowywanie i weryfikacja zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.